Verkoopjehorloge.com

Kopen/verkopen van exclusieve horloges en sieraden
Direct contact tussen de verkopers en klanten
U kunt eenvoudig uw eigen advertenties plaatsen

Veilig handelen op internet

Top 10 gouden tips voor veilig handelen op het internet.

  1. Vraag of de verkoper de originele aankoopbon nog heeft.
  2. Vraag de verkoper of hij een vastnummer heeft en bel hem daar op.
  3. Laat uw gezonde verstand spreken; als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dit ook vaak zo.
  4. Check zijn andere advertenties en maak persoonlijk contact.
  5. Controleer de verkoper; Google zijn gegevens en check telefoonnummer en bank gegevens via Meldpunt Internetoplichting.
  6. Als u overeen gekomen bent en de spullen ophaalt kan u ook samen met verkoper langs een juweliers gaan voor checken op echtheid
  7. Probeer altijd geld niet contant te betalen maar over te maken ter plaatsen aan de verkoper.
  8. Betaal uw producten via iDeal of Creditcard. Uw aankopen zijn in veel gevallen onbeperkt beschermd.
  9. Wees alert bij (ver)kopers uit het buitenland en maak geen gebruik van (anonieme) betaalmethoden als Western Union.
  10. Indien u de verkoper niet vertrouwt kunt u altijd vooraf aanvragen of het een goed geregistreerde verkoper is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden over deze adviezen.

—————————————————————————————-

We wijzen er met nadruk op dat de identiteit van de aanbieders, met name die van particuliere adverteerders, door ons niet volledig kan worden gecontroleerd. In de laatste tijd is er helaas sprake geweest van pogingen tot oplichting door onserieuze aanbieders of potentiële klanten. Houd daarom in elk geval rekening met de volgende veiligheidstips:

Voor kopers:

Neem contact met ons op als de aanbieder u voorstelt om de transactie via een Koop geen horloge via een escrow- of treuhandservice, die zogenaamd beheerd wordt door verkoopjehorloge.com. verkoopjehorloge.com biedt een dergelijke treuhandservice niet aan.

Betaal nooit per bankorder aan een zogenaamde ‘Google-Checkout’-service. Google Checkout biedt geen betaling per bankorder aan (uitsluitend creditcard).

Wees over het algemeen voorzichtig bij aanbieders met gratis e-mailadressen als …@yahoo.com, …@live.com, …@rocketmail.com, …@mail.ru, …@gmail.com, …@hotmail.com, …ymail.com, etc.

Voor verkopers:

Let er bij verkoop per Paypal op dat de betaling controleerbaar onherroepelijk op uw rekening is geboekt voordat u de goederen verstuurt of overhandigt. Vertrouw daarbij uitsluitend op uw bankgegevens online en niet op zogenaamde Paypal-bevestigingsmails.    Let er bij verkoop per vooruitbetaling/bankorder op dat de betaling controleerbaar onherroepelijk op uw rekening is geboekt voordat u de goederen verstuurt of overhandigt. Vertrouw daarbij uitsluitend op mededelingen van uw eigen bank.

Wees voorzichtig bij potentiële klanten die belangstelling tonen voor uw aanbod en die voorstellen om cash te betalen in het buitenland, welk land dan ook.

Wees voorzichtig bij potentiële klanten die u meer bieden dan de door u gevraagde koopprijs dan kan u er van uit gaan dat het 99% mis is en moet u extra alert zijn.   Wees voorzichtig bij cheques uit het buitenland. Die worden om te beginnen op uw rekening geboekt, maar altijd onder voorbehoud. U ziet het bedrag dan al wel op uw afrekening van de bank – maar als de cheque later afgewezen blijkt te worden boekt uw bank het geld zonder meer weer van uw rekening af.    Pas op met mogelijke kopers uit Nigeria. Zeker als u een schrijven ontvangt van een vermeende bank, die de ontvangst van de betaling van de koper bevestigt en u opdracht geeft om de koopwaar te verzenden zodat de overboeking van het geld kan worden voltooid.  Pas op met mogelijke kopers die via SMS contact met u opnemen. Met vervalste e-mails van PayPal of geldinstituten zoals Royal Bank wordt u gevraagd een terugboeking te doen, omdat de persoon die zich als koper voordoet, teveel op uw rekening zou hebben gestort.

Algemene voorwaardes

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

De Website www.verkoopjehorloge.com

Artikel 1

Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd

Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op de Website

Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website

Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website

Persoonsgegevens : de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens, waaronder naam, woonplaats en e-mailadres;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en www.verkoopjehorloge. anderzijds.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie, plaatsing

3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en J. Romijn Holding B.V. Daarbij gelden de overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze algemene voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door u gekochte advertentiedagen.

3.2 Door het aanbieden van een Advertentie geeft Adverteerder www.verkoopjehorloge toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.

3.3. www.verkoopjehorloge.com spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. www.verkoopjehorloge.com is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Adverteerder en Gebruiker.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie

4.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

4.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.

4.3 De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een Advertentie een hyperlink is opgenomen dient deze direct relevant te zijn.

4.4 Een Advertentie mag worden geplaatst in meerdere rubrieken  van de Website echter zal steeds betaal dienen te worden voor elke rubriek

4.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de Advertentie te voldoen aan de regels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

4.6 www.verkoopjehorloge.com, behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen of fotomateriaal te verwijderen. www.verkoopjehorloge.com. zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of met de in 4.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

4.7 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 5. Vrijwaring

5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

5.2 Adverteerder vrijwaart www.verkoopjehorloge.com. tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 5.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door www.verkoopjehorloge.com. moeten worden gemaakt.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 www.verkoopjehorloge.com is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. www.verkoopjehorloge.com. is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

6.2 De informatie die door www.verkoopjehorloge.com. zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is www.verkoopjehorloge.com niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

6.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7.

U kunt meer tips raad plegen over veilig handelen onder info op de website. Hier vindt u gegevens over veilig handelen op internet.

Artikel 8. Gebruik van persoonsgegevens

8.1 Indien gebruik wordt gemaakt van De Website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om aangeboden goederen op onze website te mogen verkopen.

8.2 In het kader van onze dienstverlening legt www.verkoopjehorloge.com gegevens vast. www.verkoopjehorloge.com gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening.

8.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.

8.4 Op De Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Artikel 9. Beveiliging

9.1 www.verkoopjehorloge.com spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

9.2 www.verkoopjehorloge.com is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 10. Sites en diensten van derden

10.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. www.verkoopjehorloge.com heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

10.2 Indien en voor zo ver gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, waaronder begrepen Mediaeninternet , zijn de voorwaarden en privacy regels van deze dienstverleners van toepassing. www.verkoopjehorloge.com is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 11. Bieden

11.1 Het bieden op geadverteerde producten via de Website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor Adverteerder en Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen Adverteerder en Gebruiker. www.verkoopjehorloge.com is daarbij op geen enkele wijze partij.

11.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op De Website wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

Artikel 12. Uitsluiting

12.1 www.verkoopjehorloge.com behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

12.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van www.verkoopjehorloge.com. om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij www.verkoopjehorloge.com.

13.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van www.verkoopjehorloge.com

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

14.2 Op de overeenkomst tussen www.verkoopjehorloge.com en de Adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg

14.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door www.verkoopjehorloge.com. worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of opmerkingen laat het ons dan graag weten via ons infoformulier te vinden op onze website www.verkoopjehorloge.com